I. A felhasználási feltételek tartalma
    1. A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Driveral Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Soforallaspro.hu (http://soforallaspro.hu) weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető on-line álláskeresési- és hirdetési tartalmak megjelenítésére vonatkozó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. Nem regisztrált igénybevevőre (a továbbiakban: Látogató) az ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz.

    2. A Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Látogatók és/vagy Felhasználók közötti egyeztetések lebonyolítását, munkaszerződés megkötését, vagy az azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket. A Szolgáltatást csak a rendelt célra lehet igénybe venni, a Szolgáltatásnak a céltól eltérő használata nem megengedett.

    3. A Weboldalt üzemeltető Szolgáltató adatai a következők:

Név:Driveral Kft.
E-mail:office@soforallaspro.hu
Telefon:+36/70-647-5182
Székhely:1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
Cégjegyzékszám:01-09-359793
Adószám:27974010-2-43

 

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító adatai: 

Név:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
E-mail:support@tarhely.eu
Székhely:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.


    4. Ha a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

    5. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat és a Látogatókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Látogató elfogadja a feltételek módosítását. Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó vagy Látogató nem ért egyet a módosított ÁSZF-­fel, abba kell hagynia a Szolgáltatások igénybevételét.

    6. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve magyar, és nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésnek része minden a jelen ÁSZF­ben hivatkozott dokumentum is.

    7. A Szolgáltató szükség szerint javítja és módosítja a szolgáltatásokat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon álláshirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni, ha azt észleli, hogy a Felhasználó vagy a Látogató a Szolgáltatásokat nem a jelen ÁSZF-­fel összhangban veszi igénybe, vagy a Szolgáltató valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki.

    8. Bármely, a Weboldaltól különböző weboldalon (facebook.com, stb.) keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételére az adott weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásra az adott weboldalra vonatkozó szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak (pl. a facebook saját felhasználási feltételei).

    9. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, valamint a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

    10. A Szolgáltatásokat kizárólag az a Felhasználó veheti igénybe, aki/amely a teljes összegű szolgáltatási díjat (ha van) ténylegesen megfizette és a jelen ÁSZF szerinti szerződést a Szolgáltatóval megkötötte. A Felhasználó vagy a Látogató nem jogosult a Szolgáltatásokat sem részben sem egészben, sem közvetlenül sem közvetve, sem ingyenesen sem visszterhesen másnak átadni vagy ahhoz hozzáférést biztosítani.

    11. A jelen ÁSZF hatályos szövege a Weboldal láblécén keresztül elérhető Általános szerződési feltételek linken kerül tárolásra és onnan mindig előhívható.

    12. A Szolgáltatásról további részletek a weboldalon találhatók.


II. A Szolgáltatás jellemzői és elemei
    1. A Szolgáltatás célja, hogy folyamatosan fejlődő, naprakész online eszköztárával elősegítse az álláskeresőket abban, hogy testre szabottan, mielőbb értesüljenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, továbbá, hogy az állásajánlatokat közzétevő munkáltatók megfelelő munkaerőt találjanak. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy a Felhasználók kereshessenek az álláshirdetésekből képzett adatbázisban, és az ajánlatokra akár online, akár más formában jelentkezni tudjanak.
    2. A Szolgáltató a Látogatók és/vagy Felhasználók közötti egyeztetésben, a pályázat elbírálási folyamatban nem vesz részt, a munkaszerződés vagy más munkavégzésre irányuló szerződés megkötését elősegítő tevékenységet nem végez.
    3. A Szolgáltató a Hirdetőkkel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így a Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Felhasználót a Weboldal szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Hirdetővel a Felhasználó munkaszerződést köt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a munkaadó által a Felhasználónak tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.
    4. A Szolgáltatás lényege az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé, vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információkat, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


III.  A regisztráció
    1. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Az adatok valóságtartalmáért a Felhasználó felelős. Ha a Felhasználó hiányosan vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e­mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció nem véglegesíthető mindaddig, amíg a regisztrációs űrlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létezőbe. A regisztráció a regisztrációs adatok megadásával és elmentésével jön létre.
    2. A Weboldalon végzett bizonyos aktivitásokhoz kapcsolódóan is kezdeményezhető a regisztráció (pl. állásra történő jelentkezés Soforallaspro.hu űrlapon keresztül). Ebben az esetben a regisztráció véglegesítése a fent rögzített módon történik. Regisztráció hiányában a jelentkezéskor megadott adatok törlésre kerülnek.
    3. A regisztráció véglegesítésének előfeltétele annak megerősítése, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja.
    4. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók (profil) a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a felhasználói fiókjában (profiljában) rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok (profil) titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a felhasználói fiókjával (profiljával) összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja (profilja) bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekményről.
    5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).
    6. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
    7. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével.


 IV. A Szolgáltatás igénybevétele
    1. Regisztráció nélkül is igénybe vehető Szolgáltatások
        1.1. Álláshirdetések böngészése

            1.1.1 A Látogató és a Felhasználó egyaránt böngészhetnek és különböző szempontok szerint kereshetnek a Weboldalon közzétett álláshirdetések és más tartalmak között.

            1.1.2 A Felhasználó az egyes álláshirdetések oldalán található „Jelentkezés az állásra” c. űrlap kitöltésével, az állás betöltése szempontjából releváns adatok megadásával, választása szerint önéletrajz és/vagy motivációs levél feltöltésével, továbbá az Adatkezelési tájékoztató, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával jelentkezhet a Hirdető által közzétett álláshirdetésre.

            1.1.3 Az álláshirdetésekben elérhető jelentkezési mód szerint az állásra jelentkező Felhasználó elérhetőségét és a Felhasználó által engedélyezett linkeket (pl. Facebook, LinkedIn, Google, Behance, GitHub profil), tapasztalatokat és kompetenciákat a Hirdetőnek (Munkáltató Tartalmat létrehozó Felhasználó) a Weboldalon elérhető álláshirdetésére kattintva a Szolgáltató továbbítja a Hirdetőnek, azok tartalmának vizsgálata nélkül, automatikusan.

            1.1.4 A fenti jelentkezési módokon kívül, ha a Felhasználó már a jelentkezés előtt regisztrált a Weboldalon, a regisztráció során megadott adatokat nem kell újra rögzítenie, hanem azokat jelentkezéskor a Szolgáltató továbbítja a Hirdetőnek, azok tartalmának vizsgálata nélkül, automatikusan.

        1.2. Visszajelzés kérése

            1.2.1. Ha a Felhasználó vagy a Látogató a Weboldalon keresztül jelentkezett állásra, a Szolgáltató a Felhasználó vagy a Látogató jelentkezési e­mailcímére küldhet a szolgáltatás minőségével kapcsolatban visszajelzést kérő e­maileket.

    2. Regisztrált Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások
        2.1. Céges felhasználói fiók (profil) és álláshirdetések (továbbiakban: Munkáltatói Tartalom) létrehozása. Ha egy Felhasználó az oldalon Munkáltatói Tartalmat hoz létre, a Szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁSZF-­et meg kell ismernie és azt el kell fogadnia. 

        2.2. A Munkáltatói Tartalmat létrehozó Felhasználó (továbbiakban: Hirdető) teljes körű anyagi és jogi felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő álláshirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.

        2.3. Tilos olyan álláshirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

        2.4. A Sofőr Állások kategóriában kizárólag konkrét, valós álláslehetőség hirdethető meg. Mivel az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmazhat (pl. kapcsolattartó személy neve, telefonszáma), a Hirdető szavatosságot vállal azért, hogy rendelkezik az adatok kezeléséhez és nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyekkel. Nem jeleníthető meg olyan álláshirdetés, amely:
    • franchise értékesítő hálózatba vagy multi­level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
    • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
    • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
    • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
    • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
    • becsmérlő vagy megalázó;
    • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
    • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál;
    • személyhez fűződő jogot vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogot sért;
    • jogszabályba ütközik.
        2.5. Az álláshirdetésekhez a Hirdetők jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű képek feltöltésére. Ezek a képek kizárólag az adott álláshirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

        2.6. A Hirdető az álláshirdetésnél megadhat telefonos, vagy egyéb elérhetőségeket is, melyeket a Szolgáltató a hirdetés adatai mellett helyezi el.

        2.7. Az álláshirdetésben nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.

        2.8. A Munkáltatói Tartalmat közzétevő Hirdető a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa közzétett Munkáltatói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a Munkáltatói Tartalomnak a Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz történő közvetítésére; valamint a Szolgáltató részére – a jelen ÁSZF Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű – felhasználási jog engedélyezésére.

        2.9. A Hirdető bármikor jogosult kérni az általa feltöltött álláshirdetés és/vagy az ahhoz csatlakozó valamely kép eltávolítását.

        2.10. A hirdetésre beérkező pályázói adatok a konkrétan meghirdetett pozícióra történő keresés időtartamáig tarthatók meg. További felhasználás a pályázóval történt külön megállapodás alapján lehetséges, ennek létrejöttéért és a pályázó adatai kezelésének jogszerűségéért a Hirdető felelős.

        2.11. A feltehetően jogsértő Munkáltatói Tartalmat a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Tilos olyan Munkáltatói Tartalom közzététele, amely a jelen ÁSZF-­be ütközhet, vagy amely bármilyen módon sérti vagy sértheti a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a vonatkozó jogszabályok megsértése. Így különösen tilos
    • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
    • személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, de nem kizárólag, ami egy másik Felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
    • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
    • személyes adatokat, telefonszámot, e­mailcímet, idézett telefonbeszélgetés­ vagy e­mailrészletet jogosulatlanul elhelyezni, vagy bármilyen olyan információt nyilvánosságra hozni, amelynek nyilvánosságra kerülése az érintett személy számára érdeksérelmet okozhat;
    • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni, szexuális munkát ajánlani vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
    • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
    • a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Munkáltatói Tartalmat bármilyen módon újra elérhetővé tenni a Weboldalon szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások);
    • szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót;
    • más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), vagy más felhasználói fiókot (profilt) használni a rendszerből történt kitiltást követően;
    • vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jóhírnevét megsérteni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
    • bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
    • a Szolgáltató Szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
    • reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a Szolgáltatás céljához, tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés;
    • eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
    • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
    • olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak testi, szellemi vagy lelki fejlődésére károsan hathat.
        2.12. A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a Szolgáltató tájékoztatás nélkül felfüggesztheti vagy eltávolíthatja a jogsértő tartalmat, valamint a Felhasználó fiókját (profilját) felfüggesztheti vagy törölheti. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes Munkáltatói Tartalmakat eltávolítson.

        2.13. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és Munkáltatói Tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként, ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően megalapozottnak találja, akkor gondoskodik a webhelyről történő eltávolításáról.
A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszát kérjük a következő e­mail címre küldje: office@soforallaspro.hu.
        2.14. A Felhasználó által feltöltött önéletrajz, motivációs levél és fénykép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.

        2.15.  A Szolgáltató jogosult az önéletrajzot, továbbá a feltöltött egyéb adatokat-, és fényképeket törölni és/vagy a Weboldalól eltávolítani, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.


V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
    1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-­ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
    2. A Szolgáltatás keretén belül tilos többek között
    • szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve, ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen ÁSZF feltételei egyébként teljesülnek;
    • a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;
    • reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;
    • jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;
    • a Szolgáltatás tisztességtelen vagy visszaélésszerű használata, ami nem az adott állásra vonatkozó konkrét jelentkezést vagy tájékoztatást tartalmaz.
    3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a jogok a Szolgáltatás képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem­kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
    4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett minden tevékenységéért.
    5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését, illetve az adott álláshirdetéssel kapcsolatos tájékoztatást küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.
    6. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás során jogsértő információ került közzétételre, akkor a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése tekintetében, beleértve a Munkáltatói Tartalmak előzetes értesítés nélküli felfüggesztését és törlését is. Ha valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a személyes felhasználói fiók (profil) beállításait, az ott tárolt információkat felfüggeszteni, törölni vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
    7. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Munkáltatói Tartalom a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik­-e.
    8. Ha bárki a saját weboldalán a soforallaspro.hu weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: soforallaspro.hu https://soforallaspro.hu, aloldal közvetlen (deep) linkje”
    9. A Hirdető felel azért, hogy a közzétett álláshirdetéssel kapcsolatban a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a jelentkezők számára.


VI.  Felelősség
    1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást „ahogy van” (angolul: „as is”) állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igények kielégítésére való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
    2. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó munkavállaló keresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, a Munkáltatói Tartalomban foglalt információk valóságnak vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek történő megfelelőségéért.
    3. A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
    4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok (profilok) a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának (profiljának) illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
    5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket akár előzetes értesítés nélkül is eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az ezek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
    6. A Szolgáltatás használatáért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Munkáltatói Tartalmat törölt.
    7. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
    8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.
    9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, vagyoni, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.
    10. A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató részére a szolgáltatások használatáért ténylegesen megfizetett, ezt meghaladóan Szolgáltató a szerződésszegés jogkövetkezményeiért fennálló felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § -ban rögzített keretek között kizárja.


 VII.  A jelen ÁSZF alkalmazásának megszűnése
    1. A jelen ÁSZF alkalmazása a Felhasználó vonatkozásában megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével – kivéve a jelen ÁSZF-­ben leírt eseteket –, amely esetben a felhasználói fiókban (profilban) mentett információk is törlésre kerülnek. 

    2. A Szerződés megszűnik a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a megvásárolt álláshirdetések maradéktalan felhasználásával és azok időbeli kifutásával.  

    3. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondható fel. 

    4. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.

    5. A regisztráció törlésének módjai:

        5.1 A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól e­mailben regisztrációja törlését az alábbi e-mail címre küldött levéllel: office@soforallaspro.hu.

        5.2 Ha a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF feltételeit, a Szolgáltató a jelen ÁSZF-­ben leírtak szerint törölheti a Felhasználó regisztrációját.

    6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a Felhasználó regisztrációjával egyidejűleg a jelen ÁSZF automatikusan megszűnik.


VIII. A Szolgáltatás megrendelése, a fizetés menete és a Szolgáltatásra vonatkozó csomagok
    1. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata

        1.1. A Szolgáltatás megrendelése folyamatának első lépéseként a Hirdető feltölti a Munkáltatói Tartalmat a Weboldalra. A Munkáltatói Tartalom feltöltése akként történik, hogy Hirdető a Szolgáltató által előre elkészített és felkínált online regisztrációs sablont kitölti, mely során jelzi, hogy a Classic, a Classic+, Pro vagy Pro+ hirdetési csomagot választja-e. A választott szolgáltatás díját a Hirdető a Szolgáltató által elektronikus úton kiállított számla alapján, átutalással fizeti meg. Az első havi díj megfizetését követően és az admin jóváhagyása után a hirdetés aktiválásra kerül, a hirdetési a Weboldalon és a Szolgáltató Facebook oldalán megjelenítésre kerül. Az előfizetés fennállása alatt a Szolgáltatás díja havonta előre fizetendő a Szolgáltató által kiállított számla alapján. A Szolgáltató időről időre különféle akciókat hirdet meg, melyeknek részletei a Weboldalon érhetőek el.

        1.2. A Szolgáltató a Hirdetők részére az alábbi szolgáltatáscsomagokat nyújtja, a Hirdetők választásuk szerint az alábbi szolgáltatáscsomagokra köthetnek előfizetői szerződést:

            1.2.1. CLASSIC szolgáltatáscsomag 

A csomag tartalma:
                • 1 db hirdetés feladás
                • Korlátlan fotófeltöltés
                • 1 videó feltöltés
                • Facebook bejegyzés (kiemeléssel)

            1.2.2. CLASSIC+ szolgáltatáscsomag 

A csomag tartalma:
                • 2 db hirdetés feladás
                • Korlátlan fotófeltöltés
                • 1 videó feltöltés
                • Facebook bejegyzés (kiemeléssel)

            1.2.3. PRO szolgáltatáscsomag 

A csomag tartalma:
                • 3 db hirdetés feladás
                • Korlátlan fotófeltöltés
                • 1 videó feltöltés
                • Facebook bejegyzés (kiemeléssel)
                • Kapott marketing anyagok posztolása
                • Hetente Facebook poszt frissítés
                • Facebook poszt statisztikája

            1.2.4. PRO+ szolgáltatáscsomag 

A csomag tartalma:
                • Pro csomag tartalma
                • 4 db hirdetés feladás
                • Pótkocsi (Facebook borítókép)
                • Kiemelt sofőr állás hirdetések TOP 5 kocka
                • Kapott marketing anyagok posztolása
                • Hetente Facebook poszt frissítés
                • Facebook poszt statisztikája

        1.3. A Szolgáltató az egyes szolgáltatási csomagok díját időről ­időre a Weboldalon közzétett árlistában teszi közzé. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árlistát bármikor egyoldalúan módosítsa, és/vagy valamely Hirdetőt vagy Hirdetőket a Szolgáltató saját belátása szerinti kedvezményben részesítsen. 

        1.4. A Látogatók és álláskereső Felhasználók díjmentesen, ellenérték nélkül használhatják a Szolgáltatást, mind az álláshirdetésre való jelentkezés, mind az önéletrajz és/vagy motivációs levél készítése és feltöltése ingyenes szolgáltatásként áll az álláskereső Felhasználók rendelkezésére.

        1.5. A Szolgáltató nem vállal garanciát a hirdetésekre történő jelentkezők számára és minőségére, sem a jelentkezés tartalmára, sem a munkaviszony létrejöttére vonatkozóan. Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetés megjelenítésén túl a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény vállalás elérésére, a Szolgáltató kizárólag a hirdetések megjelenítésére vállal kötelezettséget, a megrendelt szolgáltatásokban foglaltak szerint. Ezért a Hirdető akkor is köteles díj fizetésre, ha a Hirdető, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló munkaadó munkaerő igénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.

        1.6. A Szolgáltató nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Hirdető a szolgáltatás díját határidőre nem fizette meg. A Szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

    2. A Szolgáltatás időtartama

        2.1. A Hirdető által megrendelt és ténylegesen kifizetésre került Álláshirdetést a Classic, Classic+, Pro vagy a Pro+ csomagokban a Szolgáltató 30 (harminc) napos időtartamban jeleníti meg a Weboldalon vonatkozó szolgáltatási csomag feltételei szerint. A Szolgáltatás kezdő napja a Szolgáltatás megrendelésének a napja, a Szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartam szerinti lejárati nap azzal, hogy ha az álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő a lejárati megjelenésétől számítva rövidebb, mint 28 (huszonnyolc) nap, úgy a megjelenítés lejárati napja, az Álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő napja. Ebben az esetben a szolgáltatási időtartam utolsó napja azonos az Álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő utolsó napjával. A Szolgáltatót minden esetben megilleti a 30 (harminc) napra vonatkozó szolgáltatási díj, így abban az esetben is, ha a fent leírtak szerint az Álláshirdetés megjelentetésének az időtartama kevesebb, mint 30 (harminc) nap. A Hirdető a megjelentés lejárati időtartamát 2 (két) nappal megelőzően automatikus elektronikus értesítést kap arról, hogy a szolgáltatási csomag megrendelt és kifizetett időtartama 2 (két) nap múlva lejárt. A Hirdető ilyen esetben dönthet arról, hogy a szolgáltatási csomag időtartamát újabb szolgáltatási díj befizetésével meghosszabbítja, amely során választhatja ugyanazt vagy más szolgáltatási csomagot. Abban az esetben, ha újabb szolgáltatási díj megfizetése nem történik a Hirdető részéről, akkor a Hirdető Álláshirdetés a 31. naptól automatikusan törlésre kerül a soforallaspro.hu felületéről.

    3. Az Álláshirdetés megjelenítése és módosítása

        3.1. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Álláshirdetés megjelenítéséről kizárólag saját belátása szerint dönt. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben indokolás nélkül is dönthet úgy, hogy valamely Álláshirdetést nem vagy csak valamely módosítást követően jelentet meg.A Hirdető által megjeleníteni kívánt Álláshirdetést átnézi és szükség szerint javaslatot tesz ennek tartalmi és/vagy formai módosítására.

    4. Az Álláshirdetés törlése vagy megjelenítésének felfüggesztése

        4.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Álláshirdetést bármikor megvizsgálja, és ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseivel és/vagy valamely jogszabállyal összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy az Álláshirdetés – akár a Hirdető előzetes értesítése nélkül is – törölje vagy megjelenítését felfüggessze. A Szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül és a Hirdető a már megfizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére nem jogosult.
 VIII. Panaszkezelés, fogyasztói jogvita
    1. A Szolgáltató a fogyasztói panaszokat a Szolgáltató székhely szerinti 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. levelezési címén, az office@soforallaspro.hu e-mail címén és a +36706475182 telefonszámán fogadja. 

    2. A fogyasztóvédelmi panaszok jegyzőkönyvezése és kivizsgálása során a Szolgáltató a mindenkori fogyasztóvédelmi jogszabályok betartása mellett jár el. A Szolgáltató a szóban tett fogyasztói panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és azt 30 napon belül megküldi a fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltató a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

    3. Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltató panaszkezelési eljárása során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a békéltető testület eljárását, illetve választása szerint fordulhat a Szolgáltató székhelye (1239 Budapest, Grassalkovich út 255.) szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

    4. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése; célja, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

    5. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/. 

A fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye szerinti békéltető testület(ek): https://bekeltetes.hu/ - „Testületek” menüpont alatt.

    6. A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető.


IX. Egyéb rendelkezések
    7. A Felhasználók és a Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

    8. A Weboldalon elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége a Szolgáltatót illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.

    9. A Weboldal álláskeresőknek fenntartott szolgáltatásait üzleti célra igénybe venni nem megengedett. 

    10. Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni. 

    11. A Szerződésre az annak megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. 

    12. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. 

    13. A Felek a jelen Szerződésből eredő jogvitáik elbírálására a magyar jogot kötik ki.

    14. Amennyiben az ÁSZF, vagy kógens jogszabályi előírás eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a Szerződés szerinti bármely jognyilatkozatát jogosult a Felhasználó és a Hirdető által a regisztráció során megadott email címre megküldött elektronikus levélben megtenni, amely a Szerződéssel összefüggésben a Szolgáltató cégszerű és szerződésszerű nyilatkozatának minősül.

    15. Jelen ÁSZF elérhető a www.soforallaspro.hu honlapon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.

    16. Jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései érvényesek. 

Budapest, 2022. március 21.